Štatút súťaže v Compak sportingu pre rok 2017

Štatút súťaže
o Pohár SPK 2017
v Compak sportingu
 
1.     Strelecká súťaž v brokovej disciplíne Compak  sporting je otvorená súťaž pre všetkých záujemcov o brokovú streľbu.
 
2.     Súťaží sa podľa pravidiel FITASC a SPK pre Compak sporting a týmto štatútom.
 
3.     Súťaží  sa v 8 kolách ( slovom „ôsmich“), na troch strelniciach Strelecký areál Hubert Trnovec nad Váhom - 3 kolá, Apač Skalica - 3 kolá, Zákopčie okres Čadca - 2 kolá,. V každom kole sa strieľa na 150, resp. 100 terčov. Termíny konania jednotlivých kôl budú zverejnené v streleckom kalendári SPK a na webstránkach citovaných strelníc.
 
4.      Do celkového hodnotenia sa započítava súčet najlepších % výsledkov zo 4 kôl, pričom súťažiaci musí absolvovať minimálne jednu súťaž na každej strelnici. % výsledok sa vypočíta ako podiel zasiahnutých terčov súťažiaceho k celkovému počtu vypustených terčov súťažiacemu v príslušnom kole, vynásobený konštantou 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
 
5.     V prípade rovnosti bodov sa v celkovom hodnotení P SPK 2017 použije ako kritérium výsledok vo finále, ktoré je spravidla poslednou hodnotenou súťažou, ak nie je možné rozhodnúť ani po tomto kritériu rozhodne lepší výsledok na v poradí predposlednom ... až druhom  kole.
 
V súťažnom ročníku 2017 budú súťažiaci  rozdelení do týchto kategórií:
 
·        Seniori „A“
·        Seniori „B“
·        Juniori
·        Veteráni
·        Super veteráni
·        Hostia
       
            Kategória sa vyhodnocuje ak sa zúčastnia minimálne 4 strelci, s výnimkou Juniorov.
 
6.     Štartovné na každé kolo 150 terčov  - 55 €, juniori 35 €
     100 terčov  - 37 €, juniori 25 €
Štartovné neobsahuje obed, súťažiaci si obed nahlási a platí pri prezentácii samostatne podľa cenníka usporiadateľa.
 
7.     V každom kole sa vyhodnocujú minimálne: najlepší traja súťažiaci Seniori v kategórii „A“, najlepší traja súťažiaci Seniori v kategórii „B“; najlepší traja súťažiaci v kategórii „Veteráni“, najlepší Junior a najlepší Super veterán. Kritériá pre zaradenie do vekových kategórií pre rok 2017 sa určujú podľa postupov FITASC; a do výkonnostných kategórií A, resp. B, podľa výsledkov dosiahnutých v minulom ročníku P SPK v CS – zverejnených na webstránkach strelníc.
Do kategórie hostia budú zaradení všetci zahraniční účastníci - bez občianstva SR.
8.     Pred začiatkom súťažného ročníka 2017 sa môže súťažiaci rozhodnúť pre účasť i vo vyššej kategórii ako bol zaradený na základe minuloročných výsledkov, resp. veku. Pokiaľ sa v danej kategórii, s výnimkou kategórie Junior, nezúčastní minimálny počet strelcov, kategória sa ruší a súťažiaci budú hodnotení v kategórii vyššej. Najlepší budú odmenení diplomom, pohárom alebo medailou a vecnými cenami.
 
9.     Každý súťažiaci je povinný potvrdiť svoju účasť do 12,00 hodiny v deň pred súťažou, na internetovej stránke resp. telefonicky u organizátora súťaže. Pokiaľ tak neučiní, pri neskoršej prezentácii uhradí štartovné aj s príplatkom 5,0 €.
 
10.  Víťaz Pohára SPK kategórii Seniorov ( skupina A+B ) - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 a 5  -  obdrží putovný pohár a spolu s ďalšími umiestnenými na druhom a treťom mieste aj plaketu, prípadne vecné ceny.
 
11.  Víťaz Pohára SPK v kategórii veteránov + superveteránov - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 a 5 - obdrží putovný pohár a spolu s ďalšími umiestnenými na druhom a treťom mieste aj plaketu, prípadne vecné ceny.
 
12.  SPK môže po zvážení priebehu súťaže, počtu zúčastnených, celkovej úrovne organizácie v priebehu sezóny 2017 poskytnúť i iné formy ocenení.
 
13.  Organizátori si vyhradzujú právo zmeny propozícií.

Partneri